Home
> About Jinan > Population
Population
    Population Of Jinan

    [Population] At the year end, Jinan City has 1.9967 million households with a total registered population of 6.1325 million, including 3.0493 million males and 3.0832 million females. The resident population in the city is 6.999 million, and the urbanization rate 66%.                                                                  

     [Ethnic groups] There are all together 56 ethnic groups in Jinan, including Han, Hui, Mongolian, Tibetan, Miao, Uygur, Yi, Zhuang, Bouyei, Bai, Korean, Dong, Hani, Kazak, Manchu, Tujia, Yao, Daur, Dongxiang, Gaoshan, Jingpo, Kirgiz, Lahu, Naxi, She, Dai, Li, Lisu, Mulam, Qiang, Sui, Tu, Va, Achang, Blang, Maonan, Primi, Salar, Tajik, Xibe, Gelao, Bonan, De’ang, Russian, Ewenki, Gin, Nu, Uzbek, Yugur, Derung, Oroqen, Hezhen, Jino, Lhoba, Monba and Tatar. The Han ethnic group accounts for the majority of the total population and other ethnic groups have only a very small proportion of the total.  


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统